Skip to main content

NHÁP PL


FPOLY
Enrollment is Closed

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

- Đây là môn học nằm trong khối kiến thức bắt buộc mà sinh viên phải hoàn thành để được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng. - Môn học được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của việc đổi mới dạy và học pháp luật trong chương trình dạy nghề, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng tình cảm, niềm tin, ý thức công dân của sinh viên, từ đó, giúp sinh viên trong trường tạo lập thói quen ứng xử phù hợp và theo chuẩn mực pháp luật. - Đồng thời, môn học này được bổ sung các nội dung về phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02/12/2009 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đạo đức xã hội, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, sinh viên, học sinh về phòng, chống tham nhũng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. - Môn học này sẽ giúp sinh viên nắm được những vấn đề pháp lý cơ bản nhất và một số quy định pháp luật về một số lĩnh vực pháp luật cụ thể, từ đó, giúp sinh viên có được các kiến thức pháp luật nền tảng để có thể vận dụng giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tiễn thực hành nghề.

Về kiến thức: - Nắm rõ và hiểu một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật; - Nắm rõ và hiểu các vấn đề pháp lý liên quan đến nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam; - Hiểu và phân tích được các quy định về Luật Nhà nước (Luật Hiến pháp); - Hiểu và có khả năng vận dụng được các quy định về Luật Dạy nghề; - Hiểu và có khả năng vận dụng các quy định của pháp luật lao động; - HIểu và có khả năng vận dụng các quy định của pháp luật kinh doanh; - Nắm được và vận dụng tốt các quy định của Luật Dân sự và Luật Hôn nhân và gia đình; - Nắm rõ và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hành chính và pháp luật hình sự; - Nắm rõ và tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng. Về kỹ năng: Phân biệt được tính hợp pháp và không hợp pháp của các hành vi từ đó áp dụng các quy định của pháp luật vào đời sống, vào quá trình học tập và lao động. Về thái độ: Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật.